logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

LESICZECH Lenka Sieber
Übersetzungen, Dolmetschen, Sprachtraining
Tschechisch, Deutsch, Slowakisch
Sinterstraße 42
42781 Haan-Gruiten
Deutschland (Nemecko)
Telefón: +49 (0)2104 214 95 92
USt.-ID / DIČ: DE289601667

Výhradne informácie od LESICZECH Übersetzungen, Dolmetschen, Sprachtraining (ďalej iba LESICZECH):

LESICZECH uzavrel zmluvu na povinné ručenie za náhradu škody na majetku u spoločnosti R+V Allgemeine Versicherung AG vo Wiesbadene.

Doplňujúce informácie podľa zákona o rámcovych právnych podmienkach pre elektronický dátový prenos / Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr (EGG) v spojení s § 6 telekomunikačného služobného zákona / Teledienstgesetz (TDG):

Zodpovedná redaktorka: Lenka Sieber, e-Mail: info[at]lesiczech.de
Všetky práva vyhradené.

Práva na využívanie týchto internetových stránok patria LESICZECH v Haane, Nemecko.  Autorské práva použitých fotografií patria autorovi (www.fotokwer.de).

Informácie a dokumenty uvedené na týchto internetových stránkach môžu býť použité iba pre informačné účely. Tieto internetové stránky a dokumenty sa nesmú používať komerčne. Akékoľvek kópie, a to platí tiež pre výňatky z textu, musia obsahovať nasledujúcu doložku o autorskom práve:
© Lenka Sieber · www.lesiczech.de

Ochrana osobných údajov:

Zákonné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, okrem iného GDPR, sú v rámci jazykových služieb starostlivo dodržované. Ochrana osobných údajov, ktorých zhromažďovanie, spracúvanie a ukladanie si vyžaduje výkon objednanej jazykovej služby, patrí k prioritným preferenciám. Prečítajte si Prehlásenie o ochrane osobných údajov (v nemeckom origináli), realizujúce uplatnenie zákonných predpisov, aby ste sa informovali o zaobchádzaní s osobnými údajmi v rámci poskytovania jazykových služieb LESICZECH.

Upozornenie o ručeniu:

 

 

Napriek pečlivej kontroly obsahu nepreberá LESICZECH žiadne ručenie za obsah externých internetových odkazov alebo dokumentačných zdrojov. Za obsah týchto zdrojov a odkazov ručia výhradne ich prevádzkovatelia.

LESICZECH sa snaží udržovať svoje internetové stránky vždy aktuálne, obsahovo správne a kompletné. Napriek tomu nie je možné ceľkom vylúčiť výskyt chýb. LESICZECH nepreberá žiadnu záruku za aktualitu, obsahovú správnosť a úplnosť informácií, uvedených na týchto internetových stránkach, pokiaľ ale nedošlo k týmto chybám zámerne alebo z hrubej nedbanlivosti. Toto sa vzťahuje na eventuálne škody materiálneho alebo myšlenkového charakteru tretích osôb, ktoré boli spôsobené využitím obsahu týchto internetových stránok. 

© 2017 LESICZECH Lenka Sieber