logo


BDÜ
JTP
Xing
LinkedIn
google+

Uhr

TLMOČENIE

EKONOMIKA A OBCHOD

Pri nadvädzovaní prvých kontaktov s  nemeckými obchodnými partnermi alebo pri rozhovoroch, na návštevách veľtrhov, pri odbornom školení, na služobných cestách v Nemecku apod. Vás podporím pretlmočením hovoreného slova či písomných textov – aby Vaša cesta priniesla očakávaný úspech.

DOPROVOD NA ÚRADY, K LEKÁROVI ALEBO PRI POBYTU V NEMOCNICI

Budem Vás sprevádzať pri nevyhnutnom vybavovaní formalít s nemeckými úradmi a inštitúciami, pretlmočím a objasním potrebné skutočnosti. Pomôžem Vám s vyplňovaním úradných formulárov a dotazníkov.

V prípade potrebnej návštevy lekára, alebo v prípade nevyhnutného pobytu v nemocnici Vám umožním komunikáciu s Vaším ošetrujúcim lekárom – pri vyšetrení, príprave na ošetrenie či operáciu a nasledujúcich krokoch podľa rady lekára.

Tlmočenie nie je iba preložením významu slova do iného jazyka – znamená to tiež priblíženie sa k danej kultúre a spôsobu života v dotyčnej krajine.